Tilinpäätöstiedot

 

 

 

TULOSLASKELMA

1.12.2017 - 30.11.2018

1.12.2016 - 30.11.2017

 

 

 

Liikevaihto

 

 

 

2 006 362,01

 

 

 

1 877 483,65

   Liiketoiminnan muut tuotot 131 319,18 249 724,33
   Materiaalit ja palvelut
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat
         Ostot tilikauden aikana -220 870,50 -228 749,19
         Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -4 164,99 25 274,24
       Ulkopuoliset palvelut -173 327,27 -155 492,37
   Materiaalit ja palvelut yhteensä -398 362,76 -358 967,32
   Henkilöstökulut
      Palkat ja palkkiot -1 446 735,24 -1 229 392,77
       Henkilösivukulut -233 445,25 -193 889,90
       Eläkekulut -78 212,05 -59 819,08
       Muut henkilösivukulut -155 233,20 -134 070,82
   Henkilöstökulut yhteensä -1 680 180,49 -1 423 282,67
   Poistot ja arvonalentumiset
       Suunnitelman mukaiset poistot -53 473,43 -42 135,79
   Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -53 473,43 -42 135,79
   Liiketoiminnan muut kulut -892 509,22 -1 012 725,85
Liikevoitto (-tappio) -886 844,71 -709 903,65
   Rahoitustuotot ja -kulut
      Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
      Muut korko- ja rahoitustuotot
          Muilta 101,49 5 718,91
      Korkokulut ja muut rahoituskulut
          Saman konsernin yrityksille 0,00 -300,00
          Muille -61 682,31 -97 638,61
   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -61 580,82 -92 219,70
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -948 425,53 -802 123,35
   Tilinpäätössiirrot
      Konserniavustukset, saadut 572 000,00 280 640,00
   Tilinpäätössiirrot yhteensä 572 000,00 280 640,00
   Tuloverot -6 299,92 0,00
Tilikauden voitto (tappio) -382 725,45 -521 483,35

 


TASE

30.11.2018 30.11.2017
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
   Aineettomat hyödykkeet
          Aineettomat oikeudet 47 000,00 74 000,00
          Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 4 588,57
   Aineettomat hyödykkeet yhteensä 47 000,00 78 588,57
   Aineelliset hyödykkeet
          Rakennukset ja rakennelmat 191 179,19 199 144,98
          Koneet ja kalusto 55 522,97 15 925,77
   Aineelliset hyödykkeet yhteensä 246 702,16 215 070,75
   Sijoitukset
          Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 852 769,60 836 769,60
          Muut osakkeet ja osuudet 0,00 237 511,41
   Sijoitukset yhteensä 1 852 769,60 1 074 281,01
Pysyvät vastaavat yhteensä 2 146 471,76 1 367 940,33
Vaihtuvat Vastaavat
   Vaihto-omaisuus
         Valmiit tuotteet/tavarat 41 242,65 45 407,64
          Muu vaihto-omaisuus 0,00 27 588,00
   Vaihto-omaisuus yhteensä 41 242,65 72 995,64
   Saamiset
      Lyhytaikaiset
          Myyntisaamiset 106 951,61 5 282,21
          Saamiset saman konsernin yrityksiltä 242 291,56 135 920,51
          Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 78 000,00 20 000,00
          Lainasaamiset 287 819,09 190 091,85
          Muut saamiset 6 131,10 10 926,06
          Maksamattomat osakkeet / osuudet 0,00 750 000,00
          Siirtosaamiset 14 313,56 20 729,71
      Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 735 506,92 1 132 950,34
   Saamiset yhteensä 735 506,92 1 132 950,34
   Rahat ja pankkisaamiset 3 223,36 4 760,69
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 779 972,93 1 210 706,67
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 926 444,69 2 578 647,00
VASTATTAVAA
Oma pääoma
   Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 2 500,00 2 500,00
   Muut rahastot 3 433 400,00 1 020 000,00
      Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 433 400,00 1 020 000,00
   Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 335 496,23 -1 814 012,88
Tilikauden tulos -382 725,45 -521 483,35
Oma pääoma yhteensä 717 678,32 -1 312 996,23
Vieras pääoma
      Pitkäaikainen vieras pääoma
          Pääomalainat 55 550,00 953 850,00
          Lainat rahoituslaitoksilta 331 493,75 432 713,27
          Ostovelat 62 203,02 0,00
          Muut velat 0,00 150 000,00
      Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 449 246,77 1 536 563,27
      Lyhytaikainen vieras pääoma
          Lainat rahoituslaitoksilta 5 111,58 8 840,85
          Saadut ennakot 51 443,95 58 753,86
          Ostovelat 260 922,83 174 615,39
          Velat saman konsernin yrityksille 0,00 60 000,00
          Velat omistusyhteysyrityksille 150 000,00 150 000,00
          Muut velat 1 250 284,80 1 845 111,74
          Siirtovelat 41 756,44 57 758,12
      Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 759 519,60 2 355 079,96
Vieras pääoma yhteensä 2 208 766,37 3 891 643,23
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 926 444,69 2 578 647,00

 

Agenteille/välittäjille maksetyt palkkiot 20.000,00 euroa.

 

Alkuun